Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

Позиция на СПРАВЕДЛИВОСТ по отношение масовата незаконност на таксите в страната

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТПрез последните две години Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ атакува в съда различни режими на незаконни такси и други финансови задължения за българските граждани и бизнеса, като: таксите за регистрация на фирми, четирипроцентовата такса за съдебни дела с материален интерес, различните видове местни такси (в това число такса „смет”, такси за издаване на строителни разрешения и за заверка на инвестиционни проекти, такси за административни услуги и технически такси), таксите за издаване на български лични документи и др.

Нашата оценка е, че в момента в България почти липсват законно определени такси и като правило същите се определят произволно, без да се спазва законния принцип за разходооправданост и икономическа обоснованост на таксите. Този общ порок на централните и местни такси в България генерира административен произвол, неефикасна и раздута администрация, в крайна сметка нарушава правата на гражданите и има сериозен негативен и възпиращ ефект върху бизнеса и икономическата активност на гражданите.


Тази наша кампания срещу незаконните такси и други финансови задължения за гражданите и бизнеса започва да дава положителни резултати. През м.юли 2011 г. съдът отмени такса „смет” в София. Тази такса е атакувана и във Варна, Бургас, Ямбол, Велико Търново, Русе и др. български общини, като на повечето места са оспорени и всички останали местни такси, въведени със съответните местни наредби.
Убедени сме, че крайният успех на тази инициатива изисква нейното популяризиране и засилване на обществения натиск върху администрацията. Считаме, че само по този начин – с ефикасни правни средства, съчетани с обществен натиск от страна на гражданите и бизнеса – е възможна коренна промяна на модела, по който различните администрации (централна и местни) работят, ценообразуват и се отчитат пред тези, които плащат.

AddThis Social Bookmark Button

СЪСТАВ НА ВАС ОТМЕНИ ТАКСИТЕ ЗА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ PDF Print Write e-mail
Общество
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Неделя, 03 Март 2013 17:57

Иван Груйкин, Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТС решение от 25.02.2013 г. по административно дело № 1162/2012 г. Върховният административен съд (ВАС) отмени текстове в Наредба № 4 за таксите, които се събират от МВР по Закона за държавните такси.

Отменени са таксите за български лични документи - паспорти, лични карти и свидетелства за управление на МПС.

Делото е по жалба на Иван Груйкин – председател на ГИ „Справедливост“ от август 2010 г. с аргумент за незаконност на таксите, поради произволното им определяне и противоречието им с принципа за разходоориентираност и икономическа обоснованост.

Решението подлежи на обжалване от МВР пред 5-членен състав на ВАС.

Вижте решението на съда:

стр.1 стр.2 стр3. стр.4 стр.5 стр.6 стр.7

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Събота, 01 Юни 2013 11:08
 
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД: ТАКСА СМЕТ БЛАГОЕВГРАД Е НЕЗАКОННА! PDF Print Write e-mail
Дейност
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Четвъртък, 31 Януари 2013 17:49

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТВърховен Административен Съд(ВАС) постанови, без право на обжалване, че Такса Смет - Благоевград е незаконна. Решението беше обявено вчера.

На заседание от 21.01.2013 върховните съдии са отхвърлили жалбата на Общински съвет - Благоевград, с която се иска отмяна на решението на Административен съд - Благоевград от 11.10.2012г. Общинския съвет оспори неуспешно решението на административните съдии в Благоевград, които постановиха, че местната Такса Смет е незаконна. До съдебното дело в Благоевград се стигна след жалба на председателя на СПРАВЕДЛИВОСТ в града г-н Любен Георгиев.

В своето решение Административен съд Благоевград изтъква, че "Неспазването на посочената разпоредба – чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), като част от процедурата по приемане на подзаконов нормативен акт е съществено нарушение по см. на чл. 146, т. 3 от Административно процесуалния кодекс за отмяната му, доколкото е гаранция за защита на правата и интересите на заинтересованите лица в производството по приемане на акта." Освен това, Административен съд Благоевград е намерил, че при приемането на наредбата за такса смет, Общински съвет - Благоевград не е изпълнил собствените си нормативни разпоредби. Виж решението на Административен съд Благоевград тук.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Четвъртък, 31 Януари 2013 18:26
Прочети повече...
 
ОЧАКВАНИТЕ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ по дела срещу държавните и общински такси PDF Print Write e-mail
Общество
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Сряда, 31 Октомври 2012 21:29

Адв. Диньо Бозаджиев, Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТТЕСТ ЗА НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДА

Адв. Диньо Бозаджиев, Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

Тази рубрика цели както да популяризира дейността на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ (ГИС) против незаконните актове на Държавната администрация, в т.ч. и на Министерския съвет, така и на Общинските съвети и администрация, които компрометират идеята за правова държава и справедливост.

С публикуване и кратък коментар на съдебните решения, както и на имената на съдиите , които са ги произнесли целим да се даде публичност и на работата на магистратите. Това е в унисон и с позицията на ГИС , че магистратите трябва да са познати на обществеността, както и че бъдещото законодателство трябва да наложи принципа на тяхната мандатност и пряк избор. Това, което се прави и в САЩ и е доказало ефективността си като гаранция и мотивация за съдиите и прокурорите да работят и се подчиняват единствено и само на закона, а не на конюктурни кариерни интереси, на което днес сме свидетели в България.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Събота, 01 Юни 2013 11:10
Прочети повече...
 
ОКОНЧАТЕЛНО : ТАКСА СМЕТ-ЯМБОЛ Е НЕЗАКОННА PDF Print Write e-mail
Дейност
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Понеделник, 29 Октомври 2012 19:22

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТВърховният административен съд остави в сила решение на Административен съд - Ямбол, с което беше отменена Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, приета с Решение на Общински съвет .

Делото беше образувано по жалба на СПРАВЕДЛИВОСТ, с която се искаше отмяна на нормативния акт. Тя беше депозирана от председателя на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ адв. Иван Груйкин в началото на тази година. На заседанията в Административен съд Ямбол и Върховен административен съд - София се явяваше адв. Диньо Бозаджиев, който към момента се е ангажирал с делата на СПРАВЕДЛИВОСТ срещу различни нормативни актове на държавна и местна власт. Община Ямбол не изпрати свои представители в нито едно от заседанията.

В мотивите на решението на Административен съд - Ямбол беше посочено че, макар и издадена от компетентен орган и при спазване на необходимата форма, оспорената наредба е приета при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Заради това, Административен съд - Ямбол реши да отмени Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Събота, 01 Юни 2013 11:11
Прочети повече...
 
ТАКСА СМЕТ-ВАРНА Е НЕЗАКОННА PDF Print Write e-mail
Дейност
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Вторник, 23 Октомври 2012 18:12

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

Административно дело 777/2011 г. по описа на Административен съд (АС) – гр. Варна, частично изменено с решение на Върховен административен съд по к.а.д.№ 2399/2012 г.

С решението си АС – гр. Варна уважава жалбата срещу чл. 18 и 18а от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Варна.

Прието e, че е допуснато нарушение както на процесуалните норми при приемането на обжалвания акт, така и e нарушен и материалния закон – чл. 67 ал. 2 от ЗМДТ определящ начина за определяне на таксата – на принципа на разходооправданост и при невъзможност по друг ред, свързан с обективни критерии сочещи на реалната стойност на услугата.

Решението е частично изменено и е влязло в сила!

Виж решението на първа инстанция тук.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Събота, 01 Юни 2013 11:12
 
ГИ СПРАВЕДЛИВОСТ – Съдебни дела PDF Print Write e-mail
Дейност
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Неделя, 07 Октомври 2012 18:51

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ1.На 24.09.2012 г. се проведе първото заседание на адм. д. № 8358 от 2012 г. във връзка с жалбата на Община Бургас срещу решението на Административен съд – гр. Бургас, с което бяха отменени чл. 13 ал. 2 и чл. 13 ал. 3 т. 2 от НАРЕДБАТА за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, т.е така нар. такса „Смет”.

Първоинстанционният съд прие, че: Са допуснати съществени процесуални нарушения при приемането на самата Наредба. Наред с това Общ. Съвет необосновано е определил размера на таксата като процент от данъчната оценка на имотите.

Представител на жалбоподателя – Община Бургас – не се яви на заседанието.
Поради насроченото за същото време Общо събрание на съдиите от ВКС и ВАС за избор на член – съдия на Конституционния съд от квотата на Върховните съдилища, делото бе отложено за 19.11.2012 г.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Събота, 01 Юни 2013 11:13
Прочети повече...
 
СПРАВЕДЛИВОСТ СРЕЩУ ОБЩИНСКА НАРЕДБА PDF Print Write e-mail
Дейност
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Неделя, 07 Октомври 2012 18:44

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТНа 05.10.2012 се проведе заседание по административно дело номер 8735/2011 по описа на АССГ във връзка с обжалването от страна на Гражданска Инициатива „Справедливост” срещу чл. 10, чл. 11, чл. 18 ал. 5 чл. 22 т. 3 чл. 23 ал. 4 чл. 26 ал. 1 и ал. 4 чл. 29 ал. 1 и ал. 2 и чл. 64 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени за услуги, предоставяни от Столична община, Приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. от Столичния общински съвет (последно изменение и допълнение с Решение № 507 по Протокол № 95 от 28.07.2011г.)

Прокуратурата подкрепи основателността на жалбата на ГИ „Справедливост”.
На днешното заседания съдията обяви делото за решаване.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Събота, 01 Юни 2013 11:14
 
СЪДЪТ ОТМЕНИ ТАКСА СМЕТ И В БУРГАС PDF Print Write e-mail
Дейност
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Неделя, 27 Май 2012 19:29

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

Административен съд - Бургас:

"По изложените мотиви съдът намира, че при приемане на оспорените разпоредби на Наредбата е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила и е налице противоречие с нормативен акт от по-висока степен, поради което следва да бъдат отменени като незаконосъобразни."

Състав на Административен съд – Бургас уважи жалбата на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ и на други лица (дело № 1521/2011 г.) срещу начина на определяне на такса смет в Община Бургас на базата на данъчните оценки на имотите. Съдът прие доводите на СПРАВЕДЛИВОСТ, че основният критерий за размера на таксата е количеството на битовите отпадъци, и че определянето на таксата според данъчната оценка противоречи на закона.

Общински съвет – Бургас има право да обжалва решението в 14-дневен срок.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Неделя, 27 Май 2012 20:53
Прочети повече...
 
СПРАВЕДЛИВОСТ СЪБОРИ СЪДЕБНАТА ТАКСА PDF Print Write e-mail
Общество
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Неделя, 20 Май 2012 07:25

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТСъстав на Върховния административен съд уважи жалбата на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ срещу 4-процентовата съдебна такса за дела с материален интерес (адм. дело № 670/2012 г.). Съдебният състав е приел аргументите на организацията за нарушаване на процедурата по приемането на таксата - за липсата на публичност и недаване на възможност гражданите и заинтересованите организации да дадат своите становища и предложения.

Съдът не е обсъдил другия основен довод на Справедливост – противоконституционността на пропорционалната съдебна такса поради ограничаването на достъпа до правосъдие, както и недопустимостта да се налагат такси за основни дейности на държавата, които гражданите и юридическите лица финансират чрез данъците.

Министерският съвет може да обжалва решението в 14-дневен срок пред 5-членен състав на Върховния административен съд.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Неделя, 20 Май 2012 08:13
Прочети повече...
 
ПАДНА ТАКСА СМЕТ ЯМБОЛ PDF Print Write e-mail
Администрация
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Събота, 05 Май 2012 07:34

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТАдминистративен съд Ямбол за законността на Наредбата за Такса смет: „...оспорената наредба е приета при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила”.

Такса битови отпадъци на град Ямбол е незаконна. Това постанови Административен съд – Ямбол в свое решение обявено вчера(04.05.2012). Решението е по жалба на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ срещу Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол. Заключението, че Такса битови отпадъци - Ямбол е незаконна беше направено и от прокуратурата, която беше призована да се произнесе.

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ оспорва основно в два пункта законността на Такса битови отпадъци (Такса смет).

Първо в жалбата СПРАВЕДЛИВОСТ твърди, че Община Ямбол не е спазила изискването на Закона за нормативните активе преди внасяне на проект на нормативен акт, съставителят на проекта да го публикува на интернет страницата на институцията заедно с мотивите и доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14 –дневен срок за предложения и становища.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Събота, 05 Май 2012 08:25
Прочети повече...
 
Отложиха делото за незаконните такси на община Ямбол PDF Print Write e-mail
Дейност
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Четвъртък, 08 Март 2012 21:25

Адвокат Диньо Бозаджиев, Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТДелото, което заведе Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ срещу незаконните такси на община Ямбол беше отложено на днешното заседание (08.03.2012) за 16.04.2012. На това съдебно заседание СПРАВЕДЛИВОСТ беше представлявана от адв. Диньо Бозаджиев. "Заседанието не беше уважено от представителите на Община Ямбол. Това е доста странно, понеже делото засяга половината от приходите на общината. Не мога да си обясня защо местната власт не изпрати свои юристи", заяви адв. Бозаджиев. Другата и може би по-странната причина за отлагане на делото е, че Ямболският Административен Съд не е успял да призове редовно към делото и Ямболската прокуратура, чиято сграда се намира на 20 метра от Съда.

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ оспорва местните такси както в Ямбол, така и в Благоевград, Русе, Варна, Бургас, София, Велико Търново и други градове от страната. Навсякъде в страната тези такси споделят един и същи недостатък - те просто са незаконни. Повече за нашата кампания срещу незаконните такси и как бихте могли да се включите в нашата инициатива можете да видите тук.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Неделя, 18 Март 2012 21:33
 


Страница 1 от 4

Адв. Иван Груйкин в ТВ Скат - зависимата съдебна система, защо няма съд за политици

FACEBOOK

Харесай spravedlivost.net

Адв. Иван Груйкин в Нова ТВ - за незаконните такси на държава и общини

Присъедини се към страницата ни във Фейсбук

Д-р Кацаров за държавната политика в здравеопазването

Общото между социализма и нацизма

Какво е Капитализъм и кое е общото между Социализъм, Фашизъм, Комунизъм и Нацизъм

Пресконференция на Справедливост в Русе 15.02.2012

ПЕТИЦИЯ

Петиция за Лустрация агентите на Държавна Сигурност на Комунистическа България

Media RSS


You are here  : Начало КАМПАНИЯ ТАКСА!