Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ
НОВИНИ от ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД PDF Print E-mail
Понеделник, 15 Януари 2018 04:49

/  или как   Върховният административен съд  „на пожар” за 2 седмици насрочи и реши   дело за 237 милиона евро  - два дни преди  началото на „европредседателството”/

Както беше  при стария председател Колев/ Георги/ , така е, така  и  ще бъде и при новия - Чолаков /Георги/. Това става ясно от произнесеното от Върховния административен съд на 9.01.2018 г. окончателно решение  по адм.д. №13013/2017 г.на ВАС.

Петчленния състав на съда в състав: председател Румяна Монова и членове- Мирослав Мирчев, Димитър Първанов,Петя Желева и Василка Шаламанова /докладчик по делото/ отмени решението на друг състав на ВАС – Първо отделение в състав: председател Фани Найденова и членове -  Бисер Цветков  и Милена Славейкова /докладчик/   и  реши делото по съществоа именно:

отхвърли жалбата на Кооперация „Национален съюз на земеделските кооперации в България” /НСЗКБ/ срещу  Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №9 от 2015 г. на министъра на земеделието и храните – Десислава Танева / „Деситу” – по терминологията на министър председателя,  понастоящем депутат от ГЕРБ и председател на Комисията по  земеделие  в Народното събрание /.

С нея  със задна дата се включваха  и нови критерии за бенефициентите - след приключване на сроковете за подаване на заявленията за финансиране  по  подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи „ от Програмата за развитие на селските райони  2014-2020 г.

Тричленния състав на ВАС , което становище бе споделено и от Върховна административна прокуратура след като констатира  съществени   процесуални нарушения при издаването и  както и пряко  нарушение на материалния закон, в т.ч. и на Европейските директиви, уреждащи материята , отмени изцяло акта на Министъра на земеделието.

По този начин издавайки незаконосъобразен подзаконов нормативен акт,   екс министър Десислава Танева е разпоредила  неправомерно , в нарушение на вътрешното законодателство и законодателството на Европейският съюз, разпределение сред определен кръг земеделски производители на  237 милиона евро.

От това следваше, че  раздадените от ДФ „Земеделие” средства няма да бъдат възстановени на бюджета от  фондовета на ЕС и остават за негова сметка – ерго:  представляват пряка щета  за Р. България в размер на над половин милиард лева. За тези вреди би следвало да отговаря   бившия министър на земеделието и храните Десислава Танева .

С решението си 5 членния състав на ВАС  прие,  че  решението на тримата съдии от същия Върховен съд е  некомпетентно , некомпетентна е и Върховна административна прокуратура /която зае еднопосочно и категорично отношение и пред двете инстанции за незаконосъобразност на обжалвания административен акт/ и изтълкува законовите разпоредби в точно обратния смисъл на приетото от 3-членния състав на същия  Върховен административен съд.

Кой е прав?

Отговорът на този въпрос може би се съдържа в протокола от проведеното съдебно заседание на 9.12.2017г.,в който пълномощникът на НСЗКБ, посочи грубите нарушения на АПК извършени от 5-членния състав , председателства от зам. председателят на ВАС – съдия Румяна Монова, по отношение на образуването и насрочването на делото :

- делото пред петчленния състав не само е образувано преди... да изтекат сроковете за представяне на отговор на НСЗКБ  по жалбата на Министреството на ЗГХ, но дори  и  ... насрочено . /По това дело  ВАС би всички собствени рекорди – при обичаен ритъм между първа и втора инстанция – над 1 година, този път делото бе насрочено  за ... след 2 седмици  и решено в едномесечния срок!/

-и най-важното:  нарушението на Закона за съдебната власт  при определяне на персоналния състав на съдиите :  Четирима  от петимата съдии  бяха назначени със заповед на  зам. председателя на ВАС – Румяна Монова / самата тя и председател на състава/.

Къде остана изискването на Закона за съдебната власт – за случайно определяне на съдиите, отговор така и  не бе получен  от състава на съда при  поискания отвод на петимата съдии. Той не беше приет –  не се изложиха и никакви мотиви за това.

Така 5-членния състав  – последна инстанция на Върховния административен съд по делото    за 237 милиона евро европейски пари, го реши 2 дни преди „фанфарите” да възвестят началото на българското „европредседателствуване”....

Съмненията за порочни практики на Министреството на земеделието и храните чрез преуреждане със задна дата на критериите при разпределяне на парите от еврофондовете обаче ,си  останаха...

/   Забележка. Съгласно практиката на ЕСПЧ, незаконно формирания съдебен състав е равнозначен на липса на съдебен състав/.

Адв. Диньо  Бозаджиев

 

AddThis Social Bookmark Button
 
Покана PDF Print E-mail
Вторник, 05 Декември 2017 03:51

Уважаеми съмишленици,

Управителният съвет на Гражданска инициатива "Справедливост" ви кани на честване на стогодишнината от рождението на Илия Минев. Събитието ще бъде отбелязано на 05.12.2017 от 14.00 часа в сградата на КТ "Подкрепа", която се намира на площад "Гарибалди".


"Hяма да правя историог­рафия на малцинствата. То­ва би било нужно за друга трактовка. Желая да спра вниманието на гражданина върху политическата страна на следващите ми писания. Не за първа година ние, българите, сме съжителст­вали с инородници. И въп­реки всичко, до омраза не се е стигало помежду ни…От години наред, обаче, чувст­вата на ненавист между българи и мюсюлмани рас­те. Кой подклажда и кой поддържа огъня в тая насо­ка?!
При грохналата икономика на комунистическата поли­тика, само червена Москва има интерес и нейните ко­мунистически слуги в Со­фия. Защо? Т.Живков и Станко Тодоров отиват в Москва през 1962 г. искайки България да бъде присъеди­нена в пределите на Съветс­ката империя. Руските ко­мунисти, обаче, знаят, че в България почти 1/3 от ней­ните граждани са мюсюлма­ни. Руската империя е насе­лена с 40 милиона мюсюл­мани. Ще се получи дисо­нанс, който комунистическа­та партия иска да избегне. Ето защо, при посещението на Живков в Москва се взе­ма решение, което да е лицеприятно на Москва. Съв­сем не от обич към Бълга­рия, както представя нещата Живковското Политбюро, в 1982 г. започна прекръстването на мюсюлманите. Вяр­но на природата си: ХИТЪР В ДРЕБНОТО, НЕКЪДЪРЕН В ГОЛЯМОТО, По­литбюро се опитва да поста­ви международната общественост пред политиката на свършените факти /постфактум/.
Но този ход не мина. Обърнаха се погледите към България. Икономическата криза тропа усилено на на­шата врата. Комунистите решиха, че мюсюлманския въпрос е най-подходящ за отклоняване вниманието на българския гражданин от комунистическата разру­ха и изкуствено раздухаха стари спомени от турското владичество, размахвайки знамето на недалновидните мюсюлмани за автономна Турска република.
Неведнъж, още в минало­то, ние предупреждавахме мюсюлманите, че ТЕ СА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И НА БЪЛГАРСКА ТЕРИ­ТОРИЯ СЪЩЕСТВУВА САМО БЪЛГАРСКО ЗНА­МЕ. Но господа комунисти­те продължават чрез така назованите от тях „национа­листически“ партии да пла­шат мюсюлманите, а мю­сюлманите – чрез Ахмед Догановата партия – да плашат патриотите…Насъсквайки двете групи една срещу друга, комунистите дойдоха до смешното положение да твърдят, че Т.Живков, като президент ходел с кърпени чорапи и с рязани вратов­ръзки според модата. И гор­кия Живков не знаел, че в Белене охраната на острова подавала човешко месо на прасетата. Това е единстве­ния случай в историята на народите – човешко месо на прасетата!
БЪЛГАРСКИ ГРАЖДА­НИ, обръщайки се към вас. Не­зависимото дружество за за­щита правата на човека ВИ ПРИЗОВАВА да не се под­давате на интригите на ко­мунистите. Запомнете: про­тивник не само на България, но и на целия човешки род на планетата Земя НЕ СА нито християните, нито израелитяните, нито мюсюл­маните, нито будистите, ни­то брамините…
ЕДИНСТВЕН И ИСТИН­СКИ ПРОТИВНИК НА ЧОВЕКА ИЗОБЩО СА СА­МО МАРКСИСТИТЕ И ЛЕНИНИСТИТЕ. защото за Маркс /да не говорим за Ле­нин/, НАСИЛИЕТО Е АКУ­ШЕРКА НА ИСТОРИЯТА. Термин – взет от Шекспиро­вия герой на пиесата „Вене­цианският търговец“.
Постоянно насилие, без ко­ето Маркс н неговите сле­довници не могат да минат, за да се стигне до „сияйните върхове на комунизма“, при което обстоятелство държа­вата, партията, работничес­ката класа ще са умрели и само остава „комунистичес­кия гражданин на света“…
Но г-н Маркс явно или де­магогства, или манифестира неграмотност. Защото само неграмотният по биохимия не знае, че дори философски да си идеалист, постоянното насилие, действайки психи­чески върху гражданина, размества структурната формула на човека и пос­ледният се деформира и то така, че индивида деформи­ра гена си и се превръща в робот – без чувства, без емоции, т.е. в МЕХАНИЗИ­РАН ТИП…
Затова някои слоеве на свободните народи предпо­читат да има страни с кому­нистическа система на управление, пред демокрацията. Роботизираният тип не прави качествено производс­тво нито в материалния, ни­то в духовния свят.
Ето защо, НАЙ-ГОЛЕ­МИЯ ПРОТИВНИК НА ЧОВЕКА СИ ОСТАВА КО­МУНИЗМЪТ!"
В. „Свободно слово“, 1991 г.                                                                                                  Илия МиневAdvertisements


AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Вторник, 05 Декември 2017 04:14
 
ПО ПОВОД НА „ЕДИННАТА МЕТОДИКА" PDF Print E-mail
Вторник, 14 Ноември 2017 04:39

До:

Парламентарно представените партии и коалиции

в Народното събрание на Република  България

и

Председател на Комисията по правни въпроси

Представляващ  Висшия съдебен  съвет

Министър на правосъдието/ и председателстващ ВСС/

Председател на Върховния касационен съд

Председател на Върховния административен съд

Главен  прокурор на Република България

Председател на Висшия адвокатски съвет

Съюз на съдиите в България

Асоциация на прокурорите в България

Представителство на Европейската комисия за България

Генерален секретариат – „Механизъм за сътрудничество и проверка”

УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА,

Днес, в условията на острия политически и обществен дебат за реформи в системата на българското правосъдие, ние , членовете на Сдружение с нестопанска цел „Гражданска инициатива „СПРАВЕДЛИВОСТ”, заявяваме своето категорично убеждение, че правосъдието е невъзможно без прилагането на фундаменталните принципи на народния суверенитет и разделението на властите при конституирането и при функционирането на съдебната система.

Категорични сме, че днес тези принципи не действат по отношение на българската съдебна система и това е основната причина за незавидното състояние на родното правосъдие. Заявяваме, че истинската съдебна реформа не може да се случи без активното участие както на политическите субекти, които би следвало да инициират и реализират необходимите законодателни промени за това, така и на гражданските сдружения, професионалните организации на магистратите, на българската адвокатура.

Липсата на отворен дебат, който да даде възможност за максимално разглеждане на проблемите на правосъдието и  формулиране на идеи и начини за реализация на радикална съдебна реформа, обрича същата на провал, а той – до реален разпад на държавността, симптомите на който са вече осезаеми. Лимитът от време за това вече изтича, поради което  трябва незабавно да бъдат предприети конкретни стъпки за  конкретно решаване на всеки един съществен въпрос. А най-важният, според нас,  е проблемът с корупцията, който е свел доверието на българските граждани към държавните институции в страната, в т. ч. и към органите на съдебната власт до нива, които на практика водят до обезсмисляне на обществената полза от съществуването им.

Ние – членовете на „ГИ СПРАВЕДЛИВОСТ” – Сдружение с нестопанска цел в обществена полза, споделяме мнението на  българските граждани, че  мащабността на корупцията в държавните органи и институции в страната е вече заплаха за националната сигурност на страната. В този смисъл, нейните проявления в системата на Съдебната власт,  на която  съгласно чл. 117 от Конституцията на Република България е възложено да защитава правата и законните интереси на първо място – на гражданите, както и на юридическите лица и на държавата, поставят под съмнение изобщо  функционирането на държавността.

Повече от  десетилетие, основно под натиска на външни фактори и преди всичко от структурите на Европейския съюз, политическия елит на България предлага   фундаментални „решения” за оптимизиране функционирането на органите на Съдебната власт. Те обаче  в повечето случаи са от такъв характер, че стигат единствено до констатацията, че пред решаването на тези въпроси стои непреодолима преграда  – необходимостта от свикване на Велико народно събрание, което единствено има компетентността да приеме съществени промени в глава Съдебна власт. А индикации за постигане на консенсус за това няма.

Затова и безизходицата остава, а проблемите – стават все по-сериозни и трудно решими. Страната ни неизменно заема първите места по корупция в Европейския съюз, макар и първa по броя на служители в правозащитните органи на глава от населението – полицаи, прокурори и съдии.

Докато в нормалните европейски страни корупцията е отклонение от нормата, в България – корупцията се е превърнала вече  в  норма.

По тази причина, се обръщаме към Вас с предложение за малка, но важна стъпка, която, според нас, би могла да доведе до съществено ограничаване и предотвратяване на корупционните практики в Съдебната власт.

Предлагаме на Вашето внимание подзаконовите  нормативни несъответствия, регламентиращи важна част от функционирането на органите на Съдебната власт с Конституцията и Закона за съдебната власт. Тези „несъответствия” на практика лишават българските граждани и юридически лица от нормативната  гаранция за справедлив процес от компетентен и обективен съд /прокуратура, разследващи органи/ - гарантирано не само от Конституцията на Република България, но и от Европейската конвенция за правата на човека , която е част и от вътрешното ни право.

Горното може лесно да бъде установено при преглед на административните актове издадени от административните ръководители на съответните структури на съдилищата, прокуратурите и органите на МВР, натоварени с разследващи  функции в рамките на страната и  които фактически регламентират реда и начина, по който се определя: конкретния съдия /съдебен състав/ на който се възлага решаването на конкретно дело, конкретният прокурор – на който се възлага конкретната преписка свързана с данни за престъпления от общ характер и който в последствие организира и ръководи разследването по досъдебното производство, конкретният разследващ орган, извършващ разследването по конкретното досъдебно производство.

Регламентирането на тази дейност в съответствие със заложения принцип в чл. 9 от Закона за Съдебната власт е законовата гаранция за обективност, независимост и справедливост на съответния орган – съдия, прокурор, разследващ орган - при решаването на конкретното дело, преписка, досъдебно производство.

В правосъдната ни система, заложеният принцип в Закона за съдебната власт за случайно разпределение на делата и преписките при възлагането им за решаване от конкретния съдия, прокурор, разследващ орган е нормативно доразвит с „ЕДИННАТА МЕТОДИКА по прилагане на принципа на случайното разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните и специализираните съдилища”, приета с решение на ВСС по протокол № 57/4-12.2014 г. – изм. и акт. с решение по протокол № 13/19.03.2015 г., която и се прилага на практика.

Тази методика обаче на пръв поглед уреждайки чисто технологични въпроси с приложението на Закона, фактически не само го дописва, но и го променя смисъла и съдържанието му, а оттам и цялостната  идея на законодателя  вложена в  законовата регламентация.

Това бе и основният мотив на „Гражданска инициатива „СПРАВЕДЛИВОСТ” СНЦОП да обжалва същата пред Върховният административен съд, с искане за отмяна поради противоречието й със закона. Едно от най-съществените закононарушения, които считаме, че са допуснати, това е делегиране на нерегламентирани в закона за съдебната власт правомощия на административните ръководители на съответните съдебни и прокурорски структури еднолично, безконтролно, по своя чисто субективна морална и професионална гледна точка, да определят реда и начина на разпределението на делата между конкретните магистрати. А чисто техническото възлагане чрез т. нар. компютърна програма за случайно разпределение на делата се свежда до елементарно  оформяне на привидно законосъобразните им действия. Доказателствата в тази връзка са вече и публично явни.

Съгласно влязлото в сила определение на ВАС /потвърдено и от 5-членен състав/   „Единната методика...” се явявала вътрешно-организационен акт и нито правозащитните организации, каквато е ГИС, нито българските адвокати – във връзка с изпълнение на задълженията си по Конституция и  Закона за адвокатурата, нито пък отделни лица – в качеството си български граждани, имат правен интерес съгласно  да обжалват този акт.

Не споделяме това становище, но поради изчерпване на възможността за по-нататъшно оспорване на съдебните актове и по този начин и на правната възможност за отстояване на правата ни на граждани на Република БЪЛГАРИЯ – да искаме прилагане на практика на законовите гаранции за функционирането на справедлив, обективен и законно формиран български съд, респ. на прокуратура и разследващи органи, се обръщаме към Вас:

1. Членовете на новия Висшия съдебен съвет – които имате правото при установяване на основанията изложени в жалбата ни до Върховния административен съд /или и други/  – да отмените, респ. измените издадения от Висшия съдебен съвет акт .

А за установяване на драстичните нарушения  на законовите правила визирани в Закона за съдебната власт за начина на възлагане на конкретните дела и преписки на конкретни магистрати за решаване, при упражняване на делегираните с „Единните правила...” правомощия на административните ръководители ЗСВ, предлагаме да извършите преглед на  заповедите  издадени от отделните председатели на съдилища, респективно ръководители на прокуратури в страната, при което ще се убедите на практика в пълното разминаване на законовия принцип заложен в Закона за съдебната власт и практическото му приложение, което се осъществява на базата на административните актове на ръководителите на съдилища и прокуратури в страната.

2. Членовете на правната комисия при 43- то ОНС – които имате правото да инициирате обсъждане на практическите резултати  от приложението на чл. 9 от Закона за съдебната власт, предприемете действия за изменението и допълнението му в тази част, поради това, че разпоредбите уреждащи начина на разпределение на делата и преписките в съдебните, прокурорските и следствените органи, са общи – до степен, позволяваща некоректно тълкуване и прилагане от правоприлагащите органи – и то до степен, позволяваща драстично  им нарушаване и игнориране.

3. Министъра на правосъдието – който в това си качество има право и задължение, при констатиране на спешна законова необходимост да  предприеме действия за изработване и внасяне в Министреския съвет  на проект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

Приложение: жалба до ВАС вх.№13 362/8.09.2016 г., Становище на процесуалния представител на ВСС по жалбата, Определение №10 443/7.10.2016 г. постановено по адм.д. №10 910/2016 г. по описа на ВАС, Жалба до Петчленен състав на ВАС, Определение №12 905/30.11.2016 г. постановено по адм.дело №12 582/2016 г. по описа на ВАС – Петчленен състав – Първа колегия.

С уважение:

адв. Диньо  Тенев Бозаджиев

/упълномощен представител на  „Гражданско сдружение „СПРАВЕДЛИВОСТ” СНЦОП и член на Управителния съвет/

 

AddThis Social Bookmark Button
 
За силата да се изправиш... PDF Print E-mail
Събота, 07 Октомври 2017 04:05

Големите събития и промени винаги са започвали с  наглед малки и неважни стъпки. Впоследствие обаче те са се оказвали знак за промяна...

Преди два дни съдебен състав от Софийски районен съд в лицето на съдия Петко Петков произнесе присъдата си по наказателното дело заведено от Софийска районна прокуратура срещу  Николай  Ганчев Колев – Босия и още четирима младежи  за участието им в „Доматения протест” на 9  септември 2015 г.   На този ден – знаков в българската история,  към няколкомесечния протест на Босия  срещу  пълното бездействие по сигналите  му за  тоталната корупция ширеща се в ИА „Автомобилна администрация”  на министър на транспорта, министър – председателя, Прокуратурата и депутатите от Народно събрание,  се присъединиха десетки български ГРАЖДАНИ.

Явно на олигархията й светна, че нещата излизат извън контрол и затова ангажира целият си арсенал от репресивни органи, които трябваше да изплашат и задушат всяка мисъл за  несанкционирана от тях гражданска проява - към МВР и Столична община, открито се присъедини и Прокуратурата .  Пет души , во главе с  Босия бяха задържани и срещу тях заведени наказателни производства, финиширали след година разследване с обвинителен акт. Лицето, което по силата на закона ръководеше разследването и внесе обвинителен акт преди една година в съда се имeнува  прокурор Красимира Нейчева. Дали все още е в Софийска районна прокуратура или вече е израсла в кариерата – не ми е известно. Но би било напълно логично.  За съвестно изпълнение на разпореждания на   „началника” – обичайно така става.

По-важното обаче е създадената цяла съдебна практика от водените успешно над 30 дела, свързани със санкции на наказателни органи срещу  Босия и другите участници в „Доматения протест”  - отменени от съдиите от Софийски районен съд и Административен съд – София град,  а в няколкото случаи на жалби и от вторинстанцинните съдилища – СГС и ВАС. Всички тези решения  категорично потвърдиха правото на  българските ГРАЖДАНИ на протест – в тази форма и с тези средства, срещу нарушаването на обществения договор сключенмежду тях и   представляващите ги в Народното събрание, когато последните нарушат конституционните си задължения.

Финалът на тази съдебна сага  безспорно е тоталният провал на Прокуратурата на РБ да криминализира  една чисто политическа проява, санкционирано с присъдата на БЪЛГАРСКИЯ СЪД.

Всички Съдии сложили подписа си под решенията  - „В името на народа”, заслужават поздравления за  професионализма и куража. Защото по нашите ширини за тези неща се плаща. Но пък си заслужава да се изправиш!

Адв. Диньо  Бозаджиев

 

AddThis Social Bookmark Button
 
Размисли: за Специализираното правораздаване, Циганското мешере и родния „елит” PDF Print E-mail
Събота, 23 Септември 2017 04:18

Адв. Диньо Бозаджиев

 

Краят на лятната сесия на 43 ОНС с приетите законодателни актове отбеляза безпрецедентна през последните години офанзива на политическият елит и стоящите зад тях ментори  срещу  правовия ред в  България. Без  притеснения от печалните класации на България единодушно определяна като най-корумпираната държава в ЕС, за която никой читав инвеститор не ще и да чуе.

Най-напред, под претекст, че се бави реализацията на големи инфраструктурни проекти, а това води до сериозни финансови загуби за държавата, в т.ч. и на средства от еврофинансиране, бе променен Закона за околната среда, като обжалването на Оценките  на въздействие върху околната среда, където са най-драстичните закононарушения допускани при явни корупционни интереси от държавната администрация. С измененията, съдебният  контрол ще  бъде само в една инстанция. Като имаме предвид  нивото на корупция в съдебната система,  на практика се гарантира елементарна имитация на правосъдие  и  бързина в реализацията на натоварените с корупционни съмнения многомилионни поръчки, печелени от „правилните” бизнесмени.

/Наложеното „вето” от президента, вчера бе успешно  преодоляно от управляващото мнозинство при прегласуването в Народното събрание/.

Паралелно в пленарната зала се завъртяха и  предложените от ГЕРБ ,  изготвени от екип , в който влизаха управляващ  известна адвокатска кантора , открито обвинявана в лобизъм във ВАС и който последно видяхме с папка в ръце на обяснения пред ВСС по време на скандалите в СГС  - Янева – Ченалова и  забележете - действащ зам. председател на ВАС , който като съдия следва да прилага законите , а не да ги изготвя.     Като добавим, че в момента същият е и актуален кандидат на ГЕРБ за член на състава на новия ВСС  от парламентарната квота ,въпросът с разделението на властите в България става риторичен.

С тези предложения  драстично се ограничава основно конституционно право на българските граждани  - достъпа до правосъдие. И то в най-политическият съд , който е призван да защитава гражданите от произволите на  представителите на държавната власт . Драстично увеличаване на „такса – достъп до съд”, свиване на кръга на „заинтересованите страни” при обжалване на актовете на държавната администрация, правосъдие „на тъмно” по касационните дела  / закрити съдебни заседания/. И всичко това при пълната безконтролност на Председателя на ВАС да определя  по своя преценка съдебните състави. Тъй като вече се прие като нещо нормално, този съд и лично Председателят му и член по право на ВСС, да игнорира  безцеремонно  Закона за съдебната власт, задължаващ всеки съд , в т.ч. и ВАС да прилага принципа на случайното разпределение на делата чрез електронна система, както всички други съдилища и което е главната гаранция за обективен и справедлив съд.

Временното забавяне на второто четене, бе използвано за експресно избиране от ВСС седмици преди да изтече мандатът му, на правилния кандидат за Председател на ВАС за следващите 7 години.

Експресно бяха претупани  „дискусиите” и гласуването  и на други скандални промени в  друг изключително важен процесуален закон -  Наказателно-процесуалния закон.  Нещо повече, той незабавно бе обнародван с указ на „народния” президент, въпреки че едва ли има грамотен юрист, който с чиста професионална съвест би адмирирал съществената част от тях.  Тяхната антидемократичност и противоконституционност са очевадни и са откровено връщане към годините на тоталитаризма.

Такова правно творение:  специален съд – за търсене на отговорност не по материалния закон – по вид престъпления, а с оглед  длъжностното качество на обвиняемото лице, след Народния съд, българската правна история - не познава. Като изключим разбира се, Циганското мешере, чиято дейност все пак не е официално легитимирана и то ограничава дейността си единствено в рамките на етническата принадлежност все пак.

Само тази характеристика е достатъчна да бъде определен Специализирания наказателен съд като извънреден, който пък е изрично забранен от Конституцията на Република  България.

Отделен въпрос е, че възлагането на тази функция на специализирания съд  и прокуратура, които се оказаха пълен професионален и институционален провал, логично води до извода, че целта не е справедлив и бърз процес, а концентрация на правомощия в ръцете на внимателно кадрово подбрания им състав  от същия управленски елит, който би следвало да е и обекта на дейността му.

Неслучайно в кръга на потенциалните подсъдими на „специалния съд” са включени и самите магистрати. Това е навярно в насока към „укрепване” на независимостта  им или май по-скоро -   открито внушаване на страх. За което пък е предвидена и улеснена процедура по отстраняването им от длъжност докато трае разследването.

Разширяването на правомощията на Прокуратурата пък, при липса на ефективен съдебен контрол върху актовете  на прокурорите в т.ч. и върху постановленията за прекратяване на наказателни производства или изключване изобщо на такъв  върху  други –  отказите за образуване на наказателни производства, разрешенията за продължаване сроковете за разследване  и то при наличие на практика на фигурата на „вечния обвиняем”..., е връщане  към наказателноправната практика от средата на миналия век.  И то  когато над Главния прокурор е само...Господ!

Към всички тези „достижения на правната мисъл” в Парламента  не бива да отминаваме и вече регламентирания „морков” за „правилно гласуващите членове на ВСС” – Правителството на Съдебната власт – щом е налице лоялност, след приключване на мандата – право на избор на месторабота.  Конкурсното начало явно важи за „по-долните” съдии и прокурори.

И тъй процесът на окончателно „опитомяване”  и подчиняване на гражданин от  българския  „ЧОБАН ЕЛИТ”  / по сполучливото определение на проф. Иво Христов/е в ход.   А брюкселската олигархия доволно потрива ръце – резултатите от опитния полигон „България”, скоро ще се прехвърлят и оттатък Виена.

 

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Събота, 23 Септември 2017 04:26
 


Страница 1 от 45

Адв. Иван Груйкин в ТВ Скат - зависимата съдебна система, защо няма съд за политици

FACEBOOK

Харесай spravedlivost.net

Адв. Иван Груйкин в Нова ТВ - за незаконните такси на държава и общини

Присъедини се към страницата ни във Фейсбук

Д-р Кацаров за държавната политика в здравеопазването

Общото между социализма и нацизма

Какво е Капитализъм и кое е общото между Социализъм, Фашизъм, Комунизъм и Нацизъм

Пресконференция на Справедливост в Русе 15.02.2012

ПЕТИЦИЯ

Петиция за Лустрация агентите на Държавна Сигурност на Комунистическа България

Media RSS


You are here  : Начало